Φοροτεχνικα


» Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

» Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία σε θέματα κώδικα :

• Βιβλίων και στοιχείων
• Φόρου προστιθέμενης αξίας
• Φορολογίας εισοδήματος

» Μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων

» Τηλεφωνική υποστήριξη καθημερινά σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης.

» Φοροτεχνικές συμβουλές