λογιστικα


» Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές Εργασιών φυσικών και νομικών προσώπων

» Συστάσεις Εταιρειών - Συγχωνεύσεις - Λύσεις -Εκκαθαρίσεις

» Μετατροπές επιχειρήσεων

» Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

» Τήρηση λογιστικών βιβλίων Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ, Ατομικών επιχειρήσεων και εταιριών.

» Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (ηλεκτρονική υποβολή - πληρωμή)

» Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

» Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, παραδόσεων

» Προσωρινή δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου

» Οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου (ηλεκτρονική υποβολή )

» Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος - Υπολογισμός φόρου εισοδήματος με ακρίβεια πριν την υποβολή της    δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)

» Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων

» Δηλώσεις ΦΜΑΠ

» Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών - προμηθευτών.